Aktualności/Newsy

legislacja
newsy
2022-07-21

Nowa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych coraz bliżej!

20 czerwca 2022 roku został opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 kwietnia 2019 r.:
I.    dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (tzw. dyrektywy „Digital Single Market”) oraz
II.    dyrektywy 2019/789 ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG (tzw. dyrektywy „satelitarno-kablowej II”) oraz
a także dokonanie dwóch, niezwiązanych z ww. dyrektywami, zmian w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

a)    nowelizacji art. 66 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez objęcie nim w licencjobiorców, którzy mogą być także osobą fizyczną, która nie ma siedziby, a ma miejsce zamieszkania oraz
b)    uchylenia art. 1271 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, upoważniającego Prezesa Rady Ministrów do utworzenia, w drodze zarządzenia, zespołu do spraw przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Modyfikacje, które znalazły się w projekcie dotyczą m.in.
1)    wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utworu dla współtwórców utworu audiowizualnego oraz artystów wykonawców;
2)    obowiązku informacyjnego o wpływach z korzystania z utworu;
3)    modyfikacji przepisów dotyczących dostawców usług udostępniania treści online; 

4)    środków ułatwiających licencjonowanie utworów udostępnianych wprowadzenie licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem;
5)    wysokości wynagrodzenia autorskiego w przypadku, kiedy nie zostało ono określone w umowie;
6)    czasu trwania umowy licencyjnej, w której nie został wprost wskazany czas obowiązywania zapisów dokumentu;
7)    prawa do publikacji prasowych w zakresie korzystania przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego;
8)    przepisów dotyczących dostawców usług udostępniania treści online.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw obecnie jest na etapie konsultacji, więc nie przybrał on jeszcze ostatecznej treści.

Zmiana przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – jak zawsze w przypadku modyfikacji prawa – wymagać będzie większej ostrożności przy stosowaniu przepisów i konieczności zapoznania się z nową prawną rzeczywistością, aby w konsekwencji móc działać zgodnie z regulacjami i czerpać korzyści z twórczości.

cofnij