Aktualności/Newsy

wyroby_medyczne
newsy
prawo_reklamy
2022-07-21

Reklama produktu leczniczego

W dniu 9 czerwca Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię uzupełniającą dotyczącą interpretacji pojęcia „reklamy produktu leczniczego” w świetle dyrektywy 2001/83 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Opinia została wydana ze względu na pytanie prejudycjalne łotewskiego trybunału konstytucyjnego dotyczące wyjaśnienia, czy – mając na względzie charakter i zakres harmonizacji dokonanej przez tę dyrektywę – państwo członkowskie może zakazać rozpowszechniania informacji zachęcających do zakupu produktów leczniczych nie tylko wtedy, gdy informacje te dotyczą konkretnego produktu leczniczego, ale również wtedy, gdy dotyczą ogólnie produktów leczniczych wydawanych bez recepty.

Rzecznik Generalny stwierdził m.in., że dowolna forma obwoźnej informacji, działalności agitacyjnej lub motywowania ukierunkowanego na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych może wchodzić w zakres pojęcia „reklamy produktów leczniczych” w rozumieniu art. 86 ust. 1 dyrektywy 2001/83 również wówczas, gdy informacje te dotyczą nie konkretnego produktu leczniczego, ale ogółu produktów leczniczych wydawanych bez recepty lub – używając terminologii stosowanej przez zainteresowanych na rozprawie – „nieoznaczonych (niezidentyfikowanych indywidualnie) produktów leczniczych.

Powyższa opinia, w sposób niezwykle szeroki i kontrowersyjny interpretuje reklamę produktu leczniczego odnosząc ją również do sytuacji, w której przekaz marketingowy nie prezentuje konkretnego produktu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że analiza dokonana przez Rzecznika może mieć również wpływ na działanie polskich organów kontroli.

Pełna treść opinii dostępna jest pod poniższym adresem: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260541&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5288796#Footnote6 

cofnij