Aktualności/Newsy

newsy
prawo_farmaceutyczne
sluzba_zdrowia
2022-08-19

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowane zostały objaśnienia prawne w przedmiocie stosowania art. 99 ust. 3a pkt 1-3 ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Stanowisko MZ wyjaśnia wątpliwości dotyczące praktycznego stosowania wspomnianych przepisów w postępowaniach w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, które jako negatywną przesłankę wydania takiego zezwolenia wskazują prowadzenie „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych”

Wątpliwości interpretacyjne, które pojawiły się w tym zakresie, były wynikiem braku doprecyzowania w ustawie, czy sformułowanie „4 aptek” odnosi się do całego kraju, czy może, jak w przypadku funkcjonujących przed wejściem w życie przepisów art. 99 ust. 3a, przepisów antykoncentracyjnych, do województwa.

Zgodnie z treścią opublikowanych przez MZ objaśnień, przyjmując literalną wykładnię przepisu, Minister wskazał, że użytą liczbę „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych” należy jednak interpretować tak, by liczba ta odnosiła się do aptek na terenie kraju, a nie województwa.
 
Z treścią objaśnień można zapoznać się pod następującym adresem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/objasnienia-prawnego-w-przedmiocie-stosowania-art-99-ust-3a-pkt-1-3-ustawy---prawo-farmaceutyczne 

cofnij