Aktualności/Newsy

newsy
legislacja
2023-11-10

Nowelizacja Ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta-weszła w życie

W dniu 06 września br. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Co to oznacza w praktyce?

  • Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, jego celem jest wdrożenie nowego dwuinstancyjnego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta, w miejsce obecnych wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, jednocześnie powołano również Kompensacyjny Fundusz Zdarzeń Medycznych.
  • Ustawa definiuje zdarzenie medyczne jako zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, albo śmierć pacjenta – którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej, chyba że doszło do dających się przewidzieć normalnych następstw zastosowania metody, na którą pacjent wyraził świadomą zgodę.
  • Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego wnioskodawcy wynosi w przypadku:

1) zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2000 zł do 200 000 zł;
2) uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2000 zł do 200 000 zł;
3) śmierci pacjenta – od 20 000 zł do 100 000 zł.
Wysokość świadczenia kompensacyjnego podlega co roku waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres poprzedniego roku obliczonemu na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę.

  • Co ważne, osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie takiego świadczenia jest pacjent, a w przypadku śmierci pacjenta przysługuje krewnemu pierwszego stopnia, niepozostającemu w separacji małżonkowi, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz osobie pozostającej z pacjentem we wspólnym pożyciu.
  • Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego kierowany jest do Rzecznika Praw Pacjenta i może być złożony w terminie roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.
  • Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 300 zł, którą to uiszcza się na rachunek bankowy Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, oraz podlega zwrotowi w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego.
cofnij